Apache proxy til annen port internt (linux)

Noen ganger ønsker man å kunne ta trafikk inn på en server som skal til en annen port, basert på domenenavn. Dette gjelder feks om har en spesiell løsning som krever dette. I dette eksemplet så sender da trafikken, inkl avsnitt for ssl, til port 801 uavhengig, så lenge domenenavnet stemmer.

apache_domenedetgjelder.conf (/etc/apache2/sites-enabled/)

<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin  kenneth@ivarsson.me
    ServerName  domeneendetgjelder.no
    ServerAlias  domeneendetgjelder.no

    RewriteEngine On
    RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R=301,L,NE]

    ProxyRequests Off
    #ProxyPass  / http://localhost:8080/
    <Location />
      ProxyPreserveHost On
      ProxyPass     http://127.0.0.1:801/
      ProxyPassReverse http://127.0.0.1:801/
    </Location>
</VirtualHost>


<VirtualHost *:443>
    ServerAdmin  kenneth@ivarsson.me
    ServerName  domenedetgjelder.no
    ServerAlias  domenedetgjelder.no
    ProxyRequests Off
    #ProxyPass  / http://localhost:8080/
    <Location />
      ProxyPreserveHost On
      ProxyPass     http://127.0.0.1:801/
      ProxyPassReverse http://127.0.0.1:801/
    </Location>
  SSLEngine on
  SSLCertificateFile "/etc/letsencrypt/live/domenedetgjelder.no/cert.pem"
  SSLCertificateKeyFile "/etc/letsencrypt/live/domenedetgjelder.no/privkey.pem"
</VirtualHost>