Bil plassering

Parkering og bruk av sol/skygge

Ofte så stiller man seg spørsmålet hvor langt unna det som står bak faktisk er, våger man å rygge litt ekstra? Ved å bruke skygger så er dette svært lett. Vær litt obs på til hvilken grad(skrått) solen eller lyskilden er, om er 90grader så er det prikken mht avstand. Se i speilet!

(Trykk på bilde for økt størrelse.)

Andre lyskilder

Det er også mulighet for å bruke andre visuelle kilder, feks butikkvindu, holdeplass for buss om er skinnende osv, når parkerer. Bruk gjerne også speil for å se om du parkerer “rett”, eller om du er ukjent med bilen du kjører så speilet ja, se hvor nære kanten du er. Legger til et bilde for å “se rundt hjørner”, refleksjon/”speil” av andre biler, spesielt når er mørkt ute så lett å se lysene på bil selv i 90-graders vinkel.

(Trykk på bilde for økt størrelse.)

 

Linux systemd backup ved shutdown med duplicity

 

Filnavn: /etc/systemd/system/run_backup.service
——
[Unit]
Description=run /root/run_backup.sh
Before=shutdown.target reboot.target

[Service]
ExecStart=/bin/true
ExecStop=/root/run_backup.sh
RemainAfterExit=yes

[Install]
WantedBy=multi-user.target
——

Filnavn: /root/run_backup.sh
——
#!/usr/bin/bash

/usr/bin/duplicity \
–volsize 100 \
–no-encryption \
–include ‘/etc’ \
–include ‘/root/notater’ \
–exclude ‘**’ / \
-v5 \
file:///z/backup >>/root/.run_backup_history.log
——

For å aktivere, kjør “chmod +x /root/run_backup.sh” og “systemctl enable run_backup.service”

Restart maskin for å teste, merk at første kjøring så kan ta litt tid avhengig av hvor mye som skal kjøres backup av, deretter hjelper duplicity deg med incremental(lagre endringer) som går raskt. Og jo, har du ikke duplicity installert så apt install duplicity. Modifiser skript etter behov og ønske.

 

Sikkerhetskopi av BAS21 databasefil til jottacloud

 

Problem/scenario:
Jottacloud har automatisk exclude på et par mapper og filer. Kan lese mer om dette på https://docs.jottacloud.com/en/articles/1292896-which-filetypes-are-excluded-from-backup-and-sync-by-default

Løsning:
Manuelt velge å fjerne exclude på nettopp de mapper/filer du ønsker at den skal ta med seg likevel.

Kommentar:
Merk at det filene som er under din profil, ikke program files, som man må kjøre backup av.

 

// Skrevet 6. sep. 2019.

Docker macvlan link

Forslag på hvordan man får Docker til å prate på samme nettverket, bruke IPer på vanlige nettverket/LAN, og ha forbindelse internt i tillegg som er kjent for å være noe spesielt.

Opprette eget docker-nettverk som kobles opp mot nettverket, sett gjerne en begrensning på hvilke IPer som skal tillates som i eks her “/27″(10.0.0.128-158).

docker network create -d macvlan \
--subnet=10.0.0.0/24 \
--gateway=10.0.0.1 \
--ip-range=10.0.0.128/27 \
--aux-address 'host=10.0.0.128' \
-o parent=ens32 \
mynet

For at lokale docker prosesser, inkl maskin dette kjører på, skal få lov å “prate sammen” så må man sette opp en link.

ip link add mynet-shim link ens32 type macvlan mode bridge
ip addr add 10.0.0.128/32 dev mynet-shim
ip link set mynet-shim up
ip route add 10.0.0.128/27 dev mynet-shim

Merk at docker-nettverket vil lagres, “set and forget”. Mens linkingene av nettverkene må gjøres for hver gang maskin booter, anbefaler at skrives inn i noe startup-skript.

Etter dette så er det å ta det i bruk, spesifiser gjerne IP for å være nøye;

docker run --name mysql -e MYSQL_ROOT_PASSWORD='Hemmlig2019' --network=mynet --ip=10.0.0.129 -d mariadb

Om du er noe usikker på hva som skjedd, så docker network inspect mynet, docker inspect mysql eller hva du kjører, så finner du fort ut av det : )

 

Borg via ssh med tunnel

Borg brukes gjerne for å lagre kopier/backup av mapper og gjerne mer, men den brukes lokalt.

Så hvordan kjører man da denne “fra en boks for å hente fra annen boks” ? Og uten å åpne i brannmur ? Man kan selvsagt bruke sshfs for å mount ekstern filsystem på lokal boks.

Men la oss se på en litt mer fornuftig taktikk, bruk av tunnel startet fra lokale boksen over på eksterne og kjøre kommandoen der for å så bruke tunnelen tilbake(unngå å åpne i brannmur) mht selve lagringen.

root@backup:~# cat borg_eksternlinux.sh

ssh -R 2022:127.0.0.1:22 eksternlinux.noe -C \
‘borg create ssh://root@127.0.0.1:2022/stor/borg/linux::eksternlinux.noe_{now:%Y%m%d%H%M%S} / –exclude-from /root/.borgexclude –stats ‘

 

Anbefaler selvsagt å bruke ssh-nøkler for å unngå bruk av passord. Samt bruk av “vanlig bruker”, ikke root.

 

Enkel backup med bruk av tar og rsync, kopi av dataene (linux)

Hvordan bruke tar for å opprette “incremental” backups for overføring til annen server som sikkerhetskopi ?

På serveren det gjelder du ønsker å kjøre dette, “b1.sh” som kaller denne selv.

#!/bin/sh

######

# bruk av tar for incremental backup,
# ./b1.sh arkiv /pathtobackup

#####

if [ -z $2 ]; then echo "./b1.sh arkiv mappe" ;exit ;fi

fil="$1"
sti="$2"

if [ -f $1\.snar ] ;then
dato=$(date +%Y%m%d%H%M%S) ; echo $dato
tar --create \
 --file=$fil\_$dato.tgz \
 --listed-incremental=$fil\.snar \
 --gzip \
 --verbose \
 $sti >$fil\_$dato.log
else
tar --create \
 --verbose \
 --file=$fil\_main.tgz \
 --listed-incremental=$fil\.snar \
 --gzip \
 $sti >$fil\_main.log
fi

Forslag til cron (cron brukes for å kjøre kommandoer på bestemte tider i Linux)

root@localhost:/var/minmappe/bkup# cat cron_b1
#!/bin/sh

cd /var/minmappe/bkup/


echo etc  ;./b1.sh b1/etc /etc
echo www  ;./b1.sh b1/www /var/www
echo log  ;./b1.sh b1/log /var/log
echo vmail ;./b1.sh b1/vmail /var/vmail
echo mysql ;./b1.sh b1/mysql /var/lib/mysql
echo root ;./b1.sh b1/root /root

echo DONE

En vanlig WD NAS eller hva enn som måtte ønskes brukt kan brukes for å hente dataene. Tips; Opprett “authorized_keys” for automatikk, slik at unngår bruk av passord.

nas:/DataVolume/shares/b1# cat laosshentedataene.no.sh
rsync -arv -e ssh root@server.mittdomene.no:/var/minmappe/bkup/b1/* /DataVolume/shares/b1/minmappe.no/

 

Apache proxy til annen port internt (linux)

Noen ganger ønsker man å kunne ta trafikk inn på en server som skal til en annen port, basert på domenenavn. Dette gjelder feks om har en spesiell løsning som krever dette. I dette eksemplet så sender da trafikken, inkl avsnitt for ssl, til port 801 uavhengig, så lenge domenenavnet stemmer.

apache_domenedetgjelder.conf (/etc/apache2/sites-enabled/)

<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin  kenneth@ivarsson.me
    ServerName  domeneendetgjelder.no
    ServerAlias  domeneendetgjelder.no

    RewriteEngine On
    RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R=301,L,NE]

    ProxyRequests Off
    #ProxyPass  / http://localhost:8080/
    <Location />
      ProxyPreserveHost On
      ProxyPass     http://127.0.0.1:801/
      ProxyPassReverse http://127.0.0.1:801/
    </Location>
</VirtualHost>


<VirtualHost *:443>
    ServerAdmin  kenneth@ivarsson.me
    ServerName  domenedetgjelder.no
    ServerAlias  domenedetgjelder.no
    ProxyRequests Off
    #ProxyPass  / http://localhost:8080/
    <Location />
      ProxyPreserveHost On
      ProxyPass     http://127.0.0.1:801/
      ProxyPassReverse http://127.0.0.1:801/
    </Location>
  SSLEngine on
  SSLCertificateFile "/etc/letsencrypt/live/domenedetgjelder.no/cert.pem"
  SSLCertificateKeyFile "/etc/letsencrypt/live/domenedetgjelder.no/privkey.pem"
</VirtualHost>

 

Docker installasjon (linux debian)

 

apt-get update && apt upgrade -y

apt-get install -y sudo apt-transport-https ca-certificates curl gnupg2 software-properties-common

curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg |apt-key add -
apt-key fingerprint 0EBFCD88
add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/debian $(lsb_release -cs) stable"

apt-get update
apt-get install -y docker-ce
apt-cache madison docker-ce

Postfix cleanup (linux)

echo domenedetgjelder.no

mailq|awk ' /^[0-9A-F][0-9A-F]*.*domenedetgjelder.no$/ {print $1}'|tr -d '*'| xargs -rn1 postsuper -d


echo MAILER-DAEMON

mailq|awk ' /^[0-9A-F][0-9A-F]*.*MAILER-DAEMON$/ {print $1}'|tr -d '*'| xargs -rn1 postsuper -d

Backup med ZFS som lagring (linux)

Skript for kopi av ekstern server, med versjonskontroll og lagring til tredjepart-sted.

Hensikten er å ha en oppdatert kopi av ekstern server lokalt for raskt å kunne kjøre “restore” av alt fra enkeltfiler til større mengder data, men da med “snapshots” som gir muligheten for versjonskontroll.

For å kjøre dette trenger man å installere zfs og rsync(server og klient), fordel å ha opprettet en “authorized_keys” fra backupserveren på klientserveren for å unngå bruk av passord. Samt opprette en “nøkkel”(hva som helst av data) som brukes mht kryptering (vi vil ikke at om noen får tak i eksterne kopien, at de også får tak i dataene!).

 

zfs-mappe som brukt (zfs create ..)

root@bkup:~# zfs list
NAME                USED AVAIL REFER MOUNTPOINT
z                 42.9G 51.1G  256K /z
z/servernavn.no          2.32G 51.1G 2.32G /servernavn.no

bkup.exclude (eksempel)

/z
/dev
/proc
/tmp
/nfs
/sys
/run
/var/lib/amavis/virusmails
/var/backup
/var/spool/squid
/var/www/clients/client2/web2/tmp
/var/www/clients/client2/web2/web/var/cache
*.bak
*.rar
*.zip
*.exe
swap.dsk
disk*.zfs

bkup_servernavn.no (hent med rsync)

NAVN=servernavn.no
rsync=/usr/bin/rsync
zfs=/sbin/zfs

if [ "`cat /root/.bkup_state`" == "1" ]
 then echo "BACKUP IS RUNNING FROM BEFORE !" ; exit 1;
 fi

echo "1" >/root/.bkup_state

$rsync \
 --progress --stats --compress --recursive --times --perms --links --delete \
 --checksum --exclude-from '/root/bkup.exclude' \
 $NAVN:/* /z/$NAVN/ \
  |grep -v "skipping non-regular"

echo "";
dato=$(date +%Y%m%d%H%M%S) ;echo -n z/$NAVN@$dato
$zfs snapshot z/$NAVN@$dato ;echo " - snap done"
echo "";

echo "0" >/root/.bkup_state

zfs_send_nas (opprett ekstern kopi)

root@bkup:~# cat zfs_send_nas
clear

echo
echo
echo -n "Sleeping for 1sec "; for i in $(seq 1 9); do echo -n "."; sleep 0.1; done ;echo "done!"
echo

dato=$(date +%Y%m%d%H%M%S)

if [ "$1" == "" ] ;then echo "Hay, you gotta search for something.." ;exit ;fi

echo
echo "Searching for: $1"
echo "Found the following:"; for NAVN in $(ls /z |grep -v old |grep $1 |head -1 ); do echo $NAVN; done
echo "Mounting /nas" ;mount /nas
echo "Now starting...... date of snapshot: $dato";
echo

for NAVN in $(ls /z |grep -v backup |grep -v old |grep $1 |head -1 ); do
 zfs snapshot z/$NAVN@$dato ;echo Snapshot of $NAVN done, now starting snap to gzip at /nas/..
 mkdir /nas/$NAVN@$dato
 zfs send z/$NAVN@$dato |gzip |openssl enc -aes-256-cbc -salt -pass file:/root/key.bin |split -a 5 -d -b 100m - /nas/$NAVN@$dato/$NAVN@$dato.enc
done

echo
echo "Unmounting /nas" ;umount /nas
echo "......DONE:)"
echo

root@bkup:~# cat zfs_send_nas_restore
clear
echo
echo
echo "-----------------------------------------------------"
echo "RESTORE FROM BACKUP/NAS BACK TO BKUP -SERVER !"
echo "---------------------------------------"
echo
echo

#echo -n "Sleeping for 1sec "; for i in $(seq 1 9); do echo -n "."; sleep 0.1; done ;echo "done!"
echo


echo "Mounting /nas" ;mount /nas ;echo


ls -lh /nas/ |grep \@ ;echo
echo -n "Select backup to restore: "; read torestore ;echo

if [ "$torestore" == "" ] ;then echo "exiting.." ;umount /nas ;exit ;fi


torestorename="`echo $torestore |tr \@ \_`"
echo "Restoring to: z/$torestorename"

time cat /nas/$torestore/*enc* |openssl aes-256-cbc -d -kfile /root/key.bin |gunzip |zfs recv z/$torestorename


echo
echo "Unmounting /nas" ;umount /nas
echo "......DONE:)"

zfs_send_nas_restore (hente fra “nas”)

clear
echo
echo
echo "-----------------------------------------------------"
echo "RESTORE FROM BACKUP/NAS BACK TO BKUP -SERVER !"
echo "---------------------------------------"
echo
echo

#echo -n "Sleeping for 1sec "; for i in $(seq 1 9); do echo -n "."; sleep 0.1; done ;echo "done!"
echo

echo "Mounting /nas" ;mount /nas ;echo

ls -lh /nas/ |grep \@ ;echo
echo -n "Select backup to restore: "; read torestore ;echo

if [ "$torestore" == "" ] ;then echo "exiting.." ;umount /nas ;exit ;fi

torestorename="`echo $torestore |tr \@ \_`"
echo "Restoring to: z/$torestorename"

time cat /nas/$torestore/*enc* |openssl aes-256-cbc -d -kfile /root/key.bin |gunzip |zfs recv z/$torestorename


echo
echo "Unmounting /nas" ;umount /nas
echo "......DONE:)"

zfs_destroy (rense snapshots)

if [ "$1" == "" ] ;then echo no input ;exit ;fi

for f in $(zfs list -t snapshot -o name |grep $1 ) ;do echo $f ;zfs destroy $f ;done

 

 


 

 

 

 

Tips; struktur ved håndtering av saker

Tanke om skjema:

Problem/ønske: 

Ønsket resultat:

Kommentar......:
(beskrivelse, 
 mer info.)


Hvem/dato/pri.:

Sak innmeldt -> vurdering -> planlegging -> gjennomføring -> evaluering.

 • Vurdering av en sak bør man være bevist over ressurser som feks kostnader, tid, sosiale forhold, mm. Fremfor alt, er resultatet verdt det (go /no go) ? Evt kriterier som må pri. ?
 • Planlegging av erfaring tilsier at «forventet realistisk tid» +20%, pluss gjerne på mer, bedre å bli ferdig med prosjekt før-tid enn å beklage at dratt ut på tid.
 • Gjennomføringen sier seg selv. Men vær obs på de ting som ble avdekket under vurdering mht kriterier(feks søknader som må leveres e.l.) for smidig gjennomføring.
 • Eval. Er kun oppsummering, dokumentering feks bilder, kvitteringer osv, samt «lærte vi noe av dette, i så fall hva ?» som kan ta med seg til neste sak.

https://en.wikipedia.org/wiki/Operational_planning

Linux enable rc.local in debian 9

 

/etc/systemd/system/rc-local.service

[Unit]
Description=/etc/rc.local
ConditionPathExists=/etc/rc.local

[Service]
Type=forking
ExecStart=/etc/rc.local start
TimeoutSec=0
StandardOutput=tty
RemainAfterExit=yes
SysVStartPriority=99

[Install]
WantedBy=multi-user.target

 

/etc/rc.local

#!/bin/sh -e
#
# rc.local
#

# Your commands here, without the # : )

#
#

exit 0
--

chmod +x /etc/rc.local
systemctl start rc-local.service
systemctl status rc-local.service

 

Intro på bruk av hagle /lerdueskyting

Introtekst

Som godkjent hagleinstruktør har jeg bistått mange til å komme i gang på en trygg og god måte, “riktig fra starten” og tilpasset den det gjelder. Her med bilde fra når NRK Friluftsmagasinet var på besøk er et av flere eksempler.

1. Sikkerhet; hva vi gjør og ikke gjør.

Skyting er en svært trygg idrett, dette skyldes holdning og de regler som skal følges på banen. Vi har haglen alltid “knekt” og uten ammunisjon med mindre det er vår tur til å skyte. Våpen peker alltid mot skyteretning når det er montert. Skulle man bli usikker så “knekker” man haglen og/eller ber om bistand fra instruktør.

2. Håndtering og grunnleggende.

Monteringen, måten man holder haglen på, er avgjørende for å treffe de mål man sikter på. God kinnkontakt mot kolben og siktelinje/skinne, med noe fremoverlent(ca 60% vekt på fremre bein) så øker stabiliteten og bevegelsen etter målet betraktelig.

Det sies at man “peker” med haglen, ikke “sikter”. Dette er korrekt, når monteringen stemmer så vil kroppen gjøre som øyene/tankene sier. Krever riktig nok noe trening.

Bevegelige mål? Her må vi innse at målet/lerduen er i bevegelse. Vi må også være kjent med at det tar litt tid før skuddet når ut til målet vårt. Om vi tenker at det tar 0.1-sekunder før skuddet når målet, hvor langt har da flyttet på seg ? Normalt at man “sikter rett på”, men da har målet flyttet på seg til den tid skuddet kommer ut og man bommer. (Perspektiv; En bil i 60kmt flytter på seg 16m/s, 0.1-sekund av dette er 1.6-meter!) En lerdue senker hastigheten raskt, men likevel kan man raskt tenke seg at man må “skyte en halvmeter i forkant” – obs dette er variabelt på hvor mange grader til siden, hastighet, distanse, måten man holder /skytestil og responstid.

3. Første par skudd, tett oppfølging.

Har man ikke skutt før med hagle, eller akkurat startet, er det fordel med å ha en skyteserie på 25-skudd/duer, men minst 15 skudd/duer. I denne første runden så legger man vekt på grunnleggende og håndteringen, tilvenning mht bruk av hagle.

På denne første runden vil instruktør trolig låse lerduekasteren til å gå nesten rett frem for å underlette. Man står normalt «ferdig montert» med kinnkontakt, dette anbefales første par gangene man er på skytebane med hagle for å trene på nettopp denne delen – er først når man mestrer dette man begynner å løfte-opp-og-montere.

4. Hvilepause, tenke “hva skjedde og hvorfor?”

Etter første serie med lerdueskyting, lærer seg å bruke hagle, så lønner det seg å ta en liten pause. Også for de som akkurat startet med dette. Pausen trenger ikke være mer enn et kvarter feks. I denne pausen så gjelder det å tenke litt over hva skjedde? og hvorfor?, pluss man får roet seg ned litt. Tanker som kommer er gjerne “jeg burde truffet.. men.. aha.. derfor..”. Ta gjerne dialogen med instruktøren og luft de tanker og hvordan du kan bedre treffprosenten, med oppfølging allerede på neste serie!

5. Fortsette skytingen – flere treff.

Da har vi gått gjennom grunnleggende, fått prøvd litt, hatt akkurat nok tid til å tenke litt over hva som skjedd – nå bruker vi det vi har lært til å få treffe flere lerduer ! Instruktøren vil fortsatt stå til rådighet og hjelpe til, men du er nå bedre rustet til utføre dette og bevist få til økt treffprosent.

Statistikk av jegere i Norge

Pr april 2017 er det ca. 493.000 registrerte jegere i Norge, av de utgjør litt over 67.000 kvinner. I år (2016-2017) bestod 12.801 personer jegerprøven, 9.372 menn og 3.429 kvinner. Antallet personer totalt som løste jegeravgiftskort var 202.352.

Riflekaliber jakt

EN OVERSIKT OVER ULIKE RIFLEKALIBRE OG DERES BRUKSOMRÅDE
Tillatt brukt på småvilt opp til en hares størrelse, men ikke til hare, jfr. ”Forskrift om utøvelse av jakt og fangst”, § 15 .22 Long Rifle
Tillatt brukt på småvilt etter jegerens egne vurderinger i forhold til kravet om human jakt, jfr. ”Forskrift om utøvelse av jakt og fangst”, § 1 .17 Remington
.22 WMR (.22 magnum)
.22 Hornet
Tillatt brukt på småvilt og rådyr, bever, jerv og gaupe forutsatt at det brukes ammunisjon med ekspanderende prosjektil og anslagsenergi på minst 980 joule (100 kgm) på 100 meters avstand, jfr. ”Forskrift om utøvelse av jakt og fangst”, § 16 .222 Remington
.223 Remington
.22 PPC-USA
.22-250 Remington
.220 Swift
5,6x50R
5,6x52R
6 PPC-USA
6 BR Norma
.243 Winchester
6mm Remington
.240 Weatherby Magnum
.30-30 Winchester
.25-06 Remington
7,62x39
.357 Magnum
.44 Magnum
Tillatt brukt på alt norsk vilt, inkludert storvilt og sel dersom det brukes ammunisjon med ekspanderende prosjektil med minimumsvekt 9 gram, og med følgende anslagsenergi på 100meter: For ammunisjon med kulevekt mellom 9 og 10 gram skal anslagsenergien være minst 2700 joule (275 kgm) For ammunisjon med kulevekt på 10 gram eller mer skal anslagsenergien være minst 2200 joule (225 kgm) Jfr. ”Forskrift om utøvelse av jakt og fangst”, §16 6,5x55 Mauser
6,5-.284 Norma
6,5-06
6,5x57R
6,5x68S
.260 Remington
.264 Winchester Magnum
.270 Winchester
.270 Weatherby Magnum
7mm-08 Remington
7x57
7x57R
7x64
.280 Remington
7mm Remington Magnum
7mm Weatherby Magnum
.308 Winchester
.30-06 Springfield
.300 H&H Magnum
.308 Norma Magnum
.300 Winchester Magnum
.300 Weatherby Magnum
.300 Remington Ultra Magnum
.30-.378 Weatherby Magnum
7,62x54R
8x57 IS
8x57 IRS
8x68 S
.338 Winchester Magnum
.338 Lapua Magnum
.340 Weatherby Magnum
.358 Winchester
.35 Whelen
.350 Remington Magnum
.358 Norma Magnum
9,3x57
9,3x62
9,3x64
9,3x74R
.375 H&H Magnum
.378 Weatherby Magnum
.416 Rigby
.416 Remington Magnum
.404 Jeffery
10,75x68
.45/70
.458 Winchester Magnum
.470 Nitro Express
.500 Nitro Express
.577 Nitro Express
.600 Nitro Express
.700 Nitro Express
Dette er ingen fullstendig oversikt over eksisterende riflekalibere. Det forekommer en hel rekke kalibere som er såpass uvanlige at de ikke er tatt med i oversikten. Slike kalibere er naturligvis tillatt brukt på jakt, så lenge de tilfredsstiller de krav til anslagsenergi og ammunisjonstype som er gitt i ”Forskrift om utøvelse av jakt og fangst”.

2017 nov; Microsoft® Certified Solutions Associate: Windows Server 2016

En vakker høstdag i 2017 så tenkte tanken av å ta “oppgraderingen” av eksisterende MCSA mht Windows 2012 server til Windows 2016, så..

934 av 1000 (700 for å bestå) poeng. Greit nok, men seriøst må erkjenne at det var en del formuleringer av spørsmål der som jeg må si hadde vært lettere i praksis enn måten de var presentert på. Upgrade/3-i-1-exam.

 

Jegere. Menn og kvinner 16år+ bostedsfylke.

 

Losby skytebane

Ved Losby finnes par forskjellige foreninger; Høybråten JFF, Lørenskog SportSkyttere, Lørenskog Skytterlag og Losby Viltmål og Pistol.

 

Edit 20190603; Denne artikkelen var skrevet i 2017, etter mange tlf.samtaler har jeg valgt å publisere https://losbyskytebane.no/

 

 • Høybråten JFF (NJFF)
  HJFF er en jakt og fiskeforening som har hagle/lerdueskyting på fredager på sommerhalvåret, fra april og gjerne ut til oktober. Har egen instruktør. Samarbeid med LSL hvor av medlemspris begge veier.
 • Lørenskog Skytterlag (DFS)
  LSL har fokus på rifle, treningsdager på lørdager, samt på sommer/høst jakttrening hvor man kan ta “storviltprøven” (siste dag i 2017 er 21 okt) på tirsdager(fra 1.aug) og torsdager. Samarbeid med HJFF mht hagleskyting.
 • Lørenskog Sportskyttere (NSF og NJFF)
  LSS har hagle/lerdueskyting, preges bl.a av konkurranser. Nordisk trap er hovedfokuset, men de har også sporting og skeet. På sommeren åpen for trap på tirsdager og torsdager, vinterstid på lørdager. 
 • Losby viltmål og pistolklubb
  LVOGP har i sommerhalvåret løpende elg på onsdager.

 

Storviltprøven

Når gjelder “storviltprøven” så husk på at 30stk treningsskudd(trenger ikke jaktammo, vanlig funker), fordelt på minst 2-dager, maks gjeldende/tellende pr dag er 15-skudd. Så om du ønsker å gjøre dette på raskest mulig måte så tar du dag1 å skyter 15-treningsskudd, så tar du dag2 å gjør det samme.. men du kan på dag2 ta de siste 5-skuddene(må være jaktammo) som er selve “prøven”, dvs 15 + 15+5. Les gjerne mer om dette på Miljødirektoratet sin side.

Ved inngang til Lørenskog Skytterlag for trening/storviltprøve på tirsdager og torsdager; gå inn på klubbhuset for registering og betaling uten å ta med deg riflen inn, deretter hent riflen(pakk ut av futtural og sluttstykke i bakre stilling evt ikke i), gå inn på skytehuset hvor du finner standplassleder i refleksvest hvor av han vil vise deg plass mm.

 

NJFF redigering av hjemmeside

Introduksjon på hvordan man kommer i gang med redigeringer på hjemmesiden til lokallaget/foreningen på NJFF.no sin løsning.

01 Innlogging
02 Artikkel ny fritekst
03 Artikkel slette
04 Aktivitetskalenderen
05 Meny redigering adresse
06 Framside vgnett
07 – kommer snart

Videoer –

 

Windows 10 – koble til nettverksdisk

Problem med å koble til nettverksdisk med en PC som kjører Windows 10?

Enkle løsningen – klikk høyre musknapp og last ned følgende fil, så kjør den (ja noen varsler, men er ok). AllowInsecureGuestAuth.reg

Manuelle måten å gjøre dette på er å gå inn på regedit, da under HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters og legge til “AllowInsecureGuestAuth” som dword32 med verdi “1”.

Hent dine data på google facebook linkedin

Noen ganger er det av interesse å få tatt en liten nedlasting av feks kontakter, epost, videoer, osv.  — Og skulle man ønske å rense litt, så er fordel å ha en kopi av dette, en backup/sikkerhetskopi – før man renser : )

Google https://takeout.google.com/settings/takeout
(gmail, søkehistorikk, youtube mm.)

Facebook https://www.facebook.com/settings?tab=your_facebook_information
(Trykk på Download a copy of your Facebook data.)

LinkedIn https://www.linkedin.com/psettings/member-data

Fleste tjenester på nettet har slike muligheter.
Når kommer til epost så anb. uten tvil MailStore.

Jakt linker

 

Når og hvor

I natur finner man forskjellige tilbydere av jaktmark
Lovdata har oversikt over jakttider

 

Jakt/Våpen -butikker

Magne Landrø ved Lillestrøm kan anbefales
Jakt og friluft
Wingevåpen holder til ved Moss, godt utvalg
Børselars har god service, holder til ved Dal

 

Andre linker

Tullverket /SkjutVapenDek., internett-registrering av våpen om man skal over til sverige
Skogshøns, diverse informasjon
Utvomming av hjortevilt
Utvomming av rådyr video
Kaliber-oversikt
Hvordan å flå fuglen på hvordan.no

Våpenloven finner man på Lovdata / Våpenforskriften
Retningslinjer for politiets behandling av våpensaker “Vedlegg 998″